[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.22 #LocalPillow

[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.22 #LocalPillow

#LocalPillow เป็นเว็บไซต์จองโฮมสเตย์ ที่พักท้องถิ่น ทำให้สามารถสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้คนในชุมชนอย่างเป็นกันเองได้ นอกจากนั้นยังมีระบบการรีวิวคะแนนให้แก่ผู้พักและเจ้าของบ้านได้อีกด้วย 

#LocalPillow เปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนได้ทำหน้าเป็น #เจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับขับสู้ผู้พักอาศัยผู้มาเยือนที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเมืองไทย และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้คนในชุมชนอีกด้วย 

ถึงแม้ #LocalPillow จะเป็นเว็ปคนไทย แต่คุณภาพไม่แพ้การบริการจากต่างประเทศเลย อีกทั้งยังดีกว่าในเรื่องการโอนเงินแก่เจ้าของบ้านที่รวดเร็วกว่า ไม่ต้องรอนาน และสามารถคิดรายหัวก็ได้ หรือคิดเป็นรายห้องก็ได้ นับว่าเอาใจแก่เจ้าของบ้านจริงๆ 

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุน StartUp ไทย เชื่อมโยงสู่ #TourismGateway

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น