#DigitalJam2016 #adayBULLETIN issue 400 :: ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 

   

    
 #DigitalJam2016 #adayBULLETIN issue 400 
Grab it if you’d like 

#DigitalJam2016 “BREAKING DOWN DIGITAL BARRIERS” 

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Jam 

#adayBULLETIN issue 400 

21-27 March 2016